Privacyverklaring

Wij exploiteren onze websites volgens de volgende, vastgelegde principes:
Wij houden ons aan de wettelijke privacybepalingen en streven er voortdurend naar de principes van datavermijding en -minimalisering in acht te nemen.

1. Naam en adres van de verantwoordelijke en de toezichthouder voor gegevensbescherming
a)
De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere privacywetten van de lidstaten van de Europese Unie en overige bepalingen inzake gegevensbescherming is:
AEC Europe GmbH
vert. d.d. Directeur Andrew Pilsworth
Landsberger Str. 98
D – 80339 München
Telefoon: +49 89 215 46 25 11
Fax: +49 89 215 46 25 19
E-mail: info@aeceurope.com

www.aeceurope.com

b)
De verantwoordelijke medewerker gegevensbescherming bij de verantwoordelijke is:

SiDIT GmbH
Langgasse 20
D-97261 Güntersleben

info@sidit.de
https://sidit.de

2. Uitleg over de gebruikte terminologie
Wij hebben onze privacyverklaring opgesteld volgens de principes van duidelijkheid en transparantie. Mochten er desondanks onduidelijkheden zijn met betrekking tot het gebruik van de verschillende begrippen, dan kunt u de bijbehorende definities hier [https://dsgvo-gesetz.de/art-4-dsgvo/] inzien.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgebonden gegevens
Wij verwerken uw persoonsgebonden gegevens zoals uw achternaam en voornaam, uw e-mailadres en IP-adres etc. uitsluitend als hiervoor een wettelijke grondslag bestaat. Hier komen volgens de basisverordening gegevensbescherming in het bijzonder drie regelingen in aanmerking:

a) U hebt ons toestemming gegevens voor de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens voor één of meerdere doeleinden, art. 6, lid 1, zin 1, letter a) AVG. U wordt in dit verband door ons over het doel resp. de doeleinden van de verwerking uitvoerig geïnformeerd en uw uitdrukkelijke toestemming wordt bij ons vastgelegd.

b) De verwerking van uw persoonsgebonden gegevens is vereist voor de nakoming van een contract of voor het nemen van maatregelen met u voorafgaand aan een contract, art. 6, lid 1, zin 1, letter b) AVG.

c) De verwerking van de persoonsgebonden gegevens is vereist voor de behartiging van onze legitieme belangen, voor zover uw belangen of grondrechten niet zwaarder wegen, art. 6, lid 1, zin 1, letter f) AVG.
Maar op relevante punten wijzen wij u er altijd nog een keer op, op welke rechtsgrondslag de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens plaatsvindt.

4. Doorgifte van persoonsgebonden gegevens
Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden anders dan voor de hieronder genoemde doeleinden vindt niet plaats. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden, als:
a) U daartoe uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven volgens art. 6, lid 1, zin 1, letter a) AVG,
b) de doorgifte volgens artikel 6, lid 1, zin 1, letter f) DSGVO voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken vereist is en er geen reden is om aan te nemen dat de betrokken persoon een overwegend legitiem belang bij het niet doorgeven van zijn gegevens heeft
c) voor de doorgifte volgens artikel 6, lid 1, zin 1, letter c) DSGVO een wettelijke verplichting bestaat
d) dit wettelijk toegestaan is en conform art. 6, lid 1, zin 1, letter b) AVG voor de afwikkeling van contractuele verhoudingen met u noodzakelijk is.

5. Opslagduur en verwijdering
Wij slaan alle persoonsgebonden gegevens die u ons verstrekt alleen op voor zolang deze nodig zijn voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt, of zo lang als dit van rechtswege voorgeschreven is. Zodra de prestaties zijn geleverd en/of de wettelijke opslagtermijnen zijn verstreken, worden de gegevens door ons verwijderd of geblokkeerd.

6. SSL-codering
Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke content zoals van de aanvragen die u naar ons als exploitant van de website verzendt, gebruik van een SSL-codering. Een gecodeerde verbinding herkent u aan een adresregel van de browser die verandert van “http://” in “https://” en aan het slotje in de browserregel.
Als de SSL-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons verstrekt niet door derden meegelezen worden.

7. Het verzamelen en opslaan van persoonsgebonden gegevens en hun aard en gebruiksdoel
a) Bij bezoeken van de website
Bij het oproepen van onze website wordt door de op uw eindapparaat gebruikte browser automatisch informatie naar de server van onze website verzonden. Deze informatie wordt tijdelijk in een zogenaamd logbestand opgeslagen. De volgende informatie wordt daarbij zonder uw toedoen verzameld en tot aan het automatisch verwijderen opgeslagen:
• IP-adres van de aanvragende pc
• datum en tijd van het oproepen van de site
• naam en URL van het opgeroepen bestand
• website, vanaf welke de site wordt geopend (referrer-URL)
• gebruikte browser en eventueel besturingssysteem van uw pc alsook de naam van uw provider

Genoemde gegevens worden door ons ten behoeve van het volgende verwerkt:

• garanderen van het probleemloos tot stand komen van de verbinding met de website
• voor andere administratieve doeleinden

Gegevens die kunnen worden gekoppeld aan uw persoon zoals het IP-adres, worden uiterlijk na 7 dagen verwijderd. Mochten wij die gegevens na deze periode nog opslaan, dan worden deze gepseudonimiseerd zodat een herleiding naar u als persoon niet meer mogelijk is.
De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6, lid 1, zin 1, letter f) AVG. Ons legitiem belang volgt uit de bovengenoemde doelen voor het verzamelen van gegevens. De verzamelde gegevens worden in geen geval gebruikt om ze te herleiden naar u als persoon.
b) Nieuwsbrief
Inhoud van de nieuwsbrief en aanmeldingsgegevens
Wij sturen u alleen een nieuwsbrief als u zich daarvoor bij ons hebt aangemeld en daarvoor toestemming hebt gegeven conform art. 6, lid 1, zin 1, letter a) AVG. De inhoud van de nieuwsbrief wordt bij de aanmelding voor de nieuwsbrief concreet beschreven. Voor de aanmelding voor de nieuwsbrief is opgave van uw e-mailadres voldoende. Als u andere, vrijwillige gegevens zoals uw naam en/of geslacht verstrekt, worden deze uitsluitend gebruikt voor de personalisering van de aan u gerichte nieuwsbrief.
Double-Opt-In en verslaglegging
Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken wij uit veiligheidsoverwegingen, zodat niemand zich met vreemde e-mailadressen kan aanmelden, de zogenaamde Double-Opt-In-procedure. U ontvangt daarom na uw aanmelding voor onze nieuwsbrief eerst een e-mail met het verzoek de aanmelding te bevestigen. Pas na bevestiging van uw aanmelding is deze definitief.
Voorts wordt uw aanmelding voor de nieuwsbrief schriftelijk vastgelegd. Tot deze vastlegging behoren het opslaan van uw aanmelding en bevestiging, uw verstrekte gegevens alsook uw IP-adres. Als u uw gegevens wijzigt, worden deze wijzigingen eveneens vastgelegd.
Herroeping
Als u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst herroepen. Daarvoor kunt u op de link Afmelden die u onder aan elke nieuwsbrief vindt, klikken of ons een e-mail sturen via het volgende e-mailadres: info@aeceurope.com
Herroeping van de toestemming laat de rechtmatigheid van de op grond van de verleende toestemming tot aan het moment van herroeping uitgevoerde verwerking onverlet.
Gebruik van Campaign Monitor

Wij versturen onze nieuwsbrief met behulp van de nieuwsbriefdienst “Campaign Monitor“, die wordt geëxploiteerd door Monitor Pty Ltd (404/3-5 Stapleton Ave, Sutherland NSW 2232, Sydney, Australië).

Campaign Monitor biedt uitgebreide analysemogelijkheden van de manier waarop de nieuwsbrief wordt geopend en gebruikt. Deze analyses zijn groepsgerelateerd en worden door ons niet gebruikt voor de individuele beoordeling van de ontvanger van de nieuwsbrief.

Verder kan Campaign Monitor naar eigen informatie deze gegevens in gepseudonimiseerde vorm, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, voor de optimalisatie of verbetering van de eigen diensten gebruiken, bijvoorbeeld voor de technische optimalisatie van de verzending en de weergave van de nieuwsbrief of voor statistische doeleinden, om vast te stellen uit welke landen de ontvangers komen. Maar de verzender gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers niet om de ontvangers zelf aan te schrijven of om deze door te geven aan derden.

U vindt de privacybepalingen van Campaign Monitor hier: [http://www.campaignmonitor.com/privacy].

Statistische gegevensverzameling en analyses

De via Campaign Monitor verstuurde nieuwsbrief krijgt een zogenaamde “web-beacon“, d.w.z. een pixelgroot bestand dat bij het openen van de nieuwsbrief door de server van de verzendingsdienstverlener wordt afgeroepen. In het kader van deze oproep wordt eerst technische informatie zoals informatie over de browser en uw systeem, alsook uw IP-adres en het tijdstip van de oproep verzameld.

Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten aan de hand van de technische gegevens of van de doelgroepen en hun leesgedrag aan de hand van de oproeplocaties (die met behulp van het IP-adres te bepalen zijn) of van de toegangstijden.

Tot de statistische informatieverzameling behoort eveneens de constatering of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links er wordt geklikt. Maar deze informatie kan om technische redenen wel aan afzonderlijke nieuwsbriefontvangers worden gekoppeld. Maar het is noch onze bedoeling, noch die van Campaign Monitor, om afzonderlijke gebruikers op welke manier dan ook in het oog te houden. De evaluaties dienen er eerder toe om de leesgewoontes van onze gebruikers te herkennen en onze content op hen af te stemmen of om verschillende content overeenkomstig de interesses van onze gebruikers te verzenden.

Het gebruik van de nieuwsbriefdienst Campaign Monitor, alsook de uitvoering van het verzamelen van statische gegevens en analyses plus de verslaglegging van het aanmeldingsproces, geschiedt op basis van onze legitieme belangen conform art. 6, lid 1, zin 1, letter f) AVG. Ons interesse richt zich op het gebruik van een gebruikersvriendelijk alsook veilig nieuwsbriefsysteem dat zowel in ons zakelijk belang is als aan de verwachtingen van de gebruikers voldoet.

c) Contactformulier /E-mailcontact
Wij stellen op onze website een formulier ter beschikking waarmee u altijd contact met ons en/of een van onze dealers bij u in de buurt op kunt nemen. Voor het gebruik van het contactformulier is de opgave van uw naam voor uw persoonlijke aanhef, uw adres, een geldig e-mailadres voor het opnemen van contact noodzakelijk, zodat wij weten, van wie de aanvraag komt en wij deze ook kunnen bewerken. Bovendien kunt u ook uw telefoonnummer opgeven zodat wij u terug kunnen bellen, als u dat wenst.
Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u daarin opgegeven contactgegevens alsook uw IP-adres op grond van uw toestemming, voor de uitvoering van maatregelen voorafgaand aan een contract, die op uw aanvraag volgen resp. voor de behartiging van ons legitieme belang, namelijk voor het uitoefenen van onze zakelijke activiteiten verwerkt alsook aan een dealer bij u in de buurt voor de klantenservice en hulp conform art. 6, lid 1, zin 1, letter a), b) en F AVG doorgegeven.
De aanvragen alsook de daarmee verstrekte gegevens worden uiterlijk 3 maanden na ontvangst gewist voor zover deze niet voor een andere contractuele relatie nodig zijn.
d) Proefrit boeken
Wij stellen op onze website een formulier ter beschikking waarmee u een proefrit bij de betreffende dealer kunt aanvragen.
Voor het gebruik van het contactformulier is de opgave van een naam voor de persoonlijke aanhef, een geldig e-mailadres, een adres, een telefoonnummer alsook de geboortedatum nodig om een afspraak voor een proefrit te kunnen maken, zodat wij weten, van wie de aanvraag komt en deze ook overeenkomstig kunnen verwerken.
Als u het contactformulier “Proefrit aanvragen” gebruikt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u daar opgegeven contactgegevens plus uw IP-adres op grond van uw toestemming, voor de uitvoering van maatregelen voorafgaand aan een contract, die op uw aanvraag volgen resp. voor de behartiging van ons legitieme belang, namelijk voor het uitoefenen van onze zakelijke activiteiten verwerkt alsook aan een dealer bij u in de buurt voor de klantenservice en hulp conform art. 6, lid 1, zin 1, letter a), b) en f) AVG doorgegeven.
De aanvragen alsook de daarmee verstrekte gegevens worden uiterlijk 3 maanden na ontvangst gewist voor zover deze niet voor een andere contractuele relatie nodig zijn.
e) Dealers/ aanvraagformulier
Als u dealer wilt worden, hebt u de mogelijkheid op onze website een bijbehorend formulier in te vullen.
Wij verwerken in verband daarmee de volgende gegevens:
firmanaam en rechtsvorm
volledige adres
contactpersoon met functie
e-mailadres en telefoonnummer
website
dealer (verkoopcontract) voor
dealer (servicecontract) voor
ervaring met Dodge & RAM
aantal verkooplocaties (PoS)
aantal medewerkers
oppervlakte showroom (in m²)
oppervlakte werkplaats (in m²)
mogelijkheid foto’s te uploaden
veld met mogelijkheid voor beschrijving foto
vrij veld om extra bericht mee te sturen

Als u zich via dit formulier aanmeldt als dealer worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u daar verstrekte contactgegevens plus uw IP-adres conform art. 6, lid 1, zin 1, letter a), b) en f) AVG op grond van uw toestemming verwerkt voor de uitvoering van maatregelen voorafgaand aan een overeenkomst die op uw aanvraag volgen resp. voor de behartiging van ons legitiem belang, namelijk voor de uitoefening van onze zakelijke activiteiten.
De aanvragen alsook de daarmee verstrekte gegevens worden uiterlijk 3 maanden na ontvangst gewist voor zover deze niet voor een andere contractuele relatie nodig zijn.
f) Google Fonts
Op onze websites gebruiken wij Google Fonts. Hierdoor wordt de weergave van lettertypes mogelijk. Google Fonts is een dienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californië, 94043). De integratie van deze internetfonts gebeurt door een serveroproep, doorgaans een server van Google in de VS. Hierdoor wordt eventueel de volgende informatie doorgegeven aan de server en door Google opgeslagen:
naam en versie van de gebruikte browser
website vanaf welke de aanvraag is gestart (Referrer-URL)
besturingssysteem van uw pc
beeldschermresolutie van uw pc
IP-adres van de aanvragende pc
taalinstellingen van de browser resp. het besturingssysteem dat de user gebruikt

Meer informatie vindt u in de privacy-informatie van Google die u hier kunt oproepen:

www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy/

Het gebruik van Google Fonts dient ervoor om u het lezen van onze website gemakkelijker te maken en deze grafisch prettiger vorm te geven en gebeurt dus op grond van onze legitieme belangen conform art. 6, lid 1, zin 1, letter f) AVG.
g) Gebruik van Google Maps
Onze website gebruikt Google Maps API. Door het gebruik van Google Maps kan informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) aan een server van Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californië, 94043) in de VS worden doorgegeven en daar worden opgeslagen.
Google zal de door Maps ingewonnen informatie eventueel aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Maar uw IP-adres wordt in geen geval met andere gegevens van Google in verband gebracht. Toch moeten wij u erop wijzen, dat het technisch zeker mogelijk is dat Google afzonderlijke gebruikers op basis van de ontvangen gegevens zou kunnen identificeren.
Wij kunnen niet voorkomen dat uw persoonsgebonden gegevens en persoonlijkheidsprofielen door Google worden gebruikt voor andere doeleinden. Als u dit in elk geval wilt voorkomen, kunt u de service van Google Maps uitschakelen en zo de datatransfer naar Google uitsluiten. Daarvoor hoeft u alleen maar JavaScript uit te schakelen in uw browser. In dat geval worden er geen gegevens overgedragen, maar u kunt de kaartweergave op onze website ook niet meer gebruiken.
De privacyverklaring van Google vindt u hier. [https://www.google.com/policies/privacy/?hl=de]
Google Maps is een dienst waarmee u onze locatie exact herkent en eventueel uw bezoek aan ons beter kunt plannen. Het gebruik van Google Maps gebeurt dus op basis van ons legitieme belang conform art. 6, lid 1, zin 1, letter f) AVG.

8. Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine datapakketten die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw eindapparaat worden opgeslagen als u onze website bezoekt. Deze cookies dienen ertoe informatie in verband met het betreffende gebruikte eindapparaat op te slaan. Maar een persoonlijke identificatie van u als persoon door de cookies is niet mogelijk.
De door de cookies verwerkte gegevens zijn voor de genoemde doeleinden voor het behartigen van onze legitieme belangen en die van derden conform art. 6, lid 1, zin 1, letter f) AVG noodzakelijk.
De meeste browsers accepteren cookies automatisch op basis van een browserinstelling. Maar u kunt uw browser zo configureren, dat er of helemaal geen cookies op uw eindapparaat worden opgeslagen of u ten minste gewaarschuwd wordt alvorens een nieuwe cookie wordt opgeslagen. Als u de cookies in uw browser volledig uitschakelt, kan het zijn, dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.
Hieronder leggen wij uit welke verschillende soorten cookies er zijn en welke wij gebruiken.
a) Sessiecookies
Om u het gebruik van ons assortiment te vergemakkelijken, maken wij gebruik van zogenaamde sessiecookies, om te kunnen zien dat u afzonderlijke pagina’s van onze website al eerder hebt bezocht.
Na verlaten van de website worden deze sessiecookies automatisch gewist.
b) Tijdelijke cookies
Wij maken eveneens gebruik van cookies waardoor wij u kunnen herkennen als u onze website opnieuw bezoekt en gebruikmaakt van onze diensten. U hoeft uw gegevens en instellingen die u de keer daarvoor hebt gebruikt niet opnieuw in te voeren.
Deze tijdelijke cookies worden voor een bepaalde vastgelegde periode op uw eindapparaat opgeslagen.
c) Cookies voor marketing- en optimalisatiedoeleinden
Als laatste gebruiken wij ook cookies voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden. Deze leggen het gebruik van onze website statistisch vast en worden ten behoeve van de optimalisering van het aanbod voor u geëvalueerd. De cookies maken het mogelijk uw internetbrowser te herkennen wanneer u onze website opnieuw bezoekt.
Deze cookies worden na een bepaalde, vooraf gedefinieerde tijd automatisch verwijderd.

9. Analyse- en trackingtools
Wij gebruiken op onze website de hieronder vermelde analyse- en trackingstools. Deze dienen om de voortdurende optimalisatie van onze website te kunnen garanderen en deze behoeftespecifiek vorm te geven.
Deze belangen dienen te worden beschouwd als legitiem in de zin van art. 6, lid 1, zin 1, letter f) AVG. De betreffende gegevensverwerkingsdoelen en gegevenscategorieën vindt u in de bijbehorende tools.
Google Analytics
Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst van Google Inc. (https://www.google.de/ intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna “Google”).
Google Analytics gebruikt in dit verband cookies (zie punt 8). De door de cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website zoals
naam en versie van de gebruikte browser
besturingssysteem van uw pc
website, vanaf welke de site wordt geopend (referrer-URL)
IP-adres van de aanvragende pc
tijd van de serveroproep

worden doorgaans naar een server van Google in de VS gezonden en daar opgeslagen.
Omdat wij IP-ano-
nimisering op onze website hebben ingeschakeld, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort.
In opdracht van ons gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere met het website- en internetgebruik samenhangende diensten aan ons aan te bieden. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgestuurd, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.
U kunt het opslaan van cookies door een bijbehorende instelling in de software van uw browser voorkomen. Maar wij wijzen u erop dat u in dat geval eventueel niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.
U kunt bovendien verhinderen dat de gegevens die de cookie genereert en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) bij Google geregistreerd worden en door Google gebruikt worden door de browserplug-in via de volgende link te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

10. Videokoppeling

YouTube
Onze website gebruikt de plug-in YouTube, die wordt geëxploiteerd door YouTube, LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS).
Als u tijdens uw bezoek de YouTube-plug-in inschakelt, wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube en aan de YouTube-server gemeld welke sites u hebt bezocht. Daardoor kan YouTube uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel koppelen. U kunt dit voorkomen als u vóór het bezoek aan onze website uitlogt bij uw eigen account.
Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
De rechtsgrondslag vloeit voort uit art. 6, lid 1, zin 1, letter f) AVG. Het daarin staande reclamedoel is als legitiem belang in de zin van de AVG te beschouwen.

11. Rechten van de betrokkene
U hebt de volgende rechten:
a) informatie
U hebt conform art. 15 AVG het recht informatie te eisen over uw door ons verwerkte persoonsgebonden gegevens. Dit recht op informatie omvat bovendien informatie over
de verwerkingsdoeleinden
de categorieën van de persoonsgebonden gegevens
de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie uw gegevens openbaar gemaakt zijn of worden
de geplande opslagduur of ten minste de criteria voor het vastleggen van de opslagduur
het bestaan van een recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar
het bestaan van het recht om een bezwaar in te dienen bij een toezichthoudende instantie
de herkomst van uw persoonsgebonden gegevens voor zover deze niet bij ons zijn verzameld
het bestaan van een geautomatiseerd beslissingsproces inclusief profiling en eventueel belangrijke informatie over de details daarvan

b) Rectificatie
Conform art. 16 AVG hebt u het recht op onverwijlde rectificatie van onjuiste of onvolledig bij ons opgeslagen persoonsgebonden gegevens.
c) Verwijdering
Conform art. 17 AVG hebt u het recht uw persoonsgebonden gegevens bij ons onmiddellijk te laten wissen, voor zover de verdere verwerking niet op grond van het onderstaande vereist is:
voor uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie
om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de verwerking conform het recht van de Europese Unie of van de lidstaten, waar de verantwoordelijke persoon onder valt, vereist of voor de behartiging van een belang, dat in het publieke belang is of in uitoefening van het openbaar gezag plaatsvindt voor zover dit aan de verantwoordelijke overgedragen is
om redenen van publiek belang op het gebied van de publieke gezondheid conform art. 9, lid 2, letter h) en i) alsook art. 9, lid 3 AVG
voor als publiek belang geldende archiveringsdoeleinden, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden conform art. 89, lid 1 AVG, voor zover het onder letter a) genoemde recht waarschijnlijk de realisatie van de doelen van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig nadelig beïnvloedt
voor de toepassing van, het aanspraak maken op of verdediging van wettelijke aanspraken

d) Inperking van de verwerking
U kunt conform art. 18 AVG de inperking van de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens om een van de volgende redenen eisen:
U bestrijdt de juistheid van de persoonsgebonden gegevens.
De verwerking is onrechtmatig en u wijst het wissen van de persoonsgebonden gegevens af.
Wij hebben de persoonsgebonden gegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar u hebt deze nodig voor het geldend maken, uitoefenen of de verdediging van uw rechten.
U maakt bezwaar tegen de verwerking conform art. 21, lid 1 AVG.

e) Informeren
Als u de rectificaties of verwijderen van uw persoonsgebonden gegevens of een inperking van de verwerking conform art. 16, art. 17 lid 1 en art. 18 van de AVG hebt geëist, delen wij dit aan alle ontvangers aan wie uw persoonsgebonden gegevens openbaar zijn gemaakt mede, tenzij dit onmogelijk blijkt of met onevenredig veel inspanning gepaard gaat. U kunt van ons eisen dat wij deze ontvangers aan u bekendmaken.
f) Gegevensoverdracht
U kunt van ons eisen dat wij de persoonsgebonden gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare opmaak doen toekomen.
U hebt eveneens het recht, de overdracht van deze gegevens aan derden te eisen voor zover de verwerking met behulp van geautomatiseerde processen is gebeurd en berust op een toestemming conform art. 6 lid 1, zin 1, letter a) of art. 9 lid 2, letter a) of op een overeenkomst conform art. 6 lid 1,zin 1, letter b) AVG.
g) Herroeping
U hebt conform art. 7, lid 3 AVG het recht uw verleende toestemming op elk moment te herroepen. Herroeping van de toestemming laat de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot het moment van herroeping uitgevoerde verwerking onverlet. In de toekomst mogen wij de gegevensverwerking die berustte op uw herroepen toestemming niet meer voortzetten.
h) Klachten
U hebt conform art. 77 AVG het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens in strijd is met de AVG.
i) Bezwaar
Voor zover uw persoonsgebonden gegevens op grond van legitieme belangen conform art. 6, lid 1, sub 1, letter f) AVG worden verwerkt, hebt u het recht, conform art. 21 AVG bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens voor zover daarvoor redenen zijn die voortvloeien uit uw speciale situatie of het bezwaar zich tegen de direct marketing richt. In het laatste geval hebt u een algemeen recht op bezwaar dat zonder opgaaf van de bijzondere situatie door ons wordt gehonoreerd. Mocht u gebruikmaken van uw recht op bezwaar of herroeping dan is een e-mail aan info@aeceurope.com voldoende.
j) Geautomatiseerde beslissing in afzonderlijke gevallen inclusief profiling
U hebt het recht te worden onderworpen aan een niet uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profiling, berustende beslissing die voor u juridische gevolgen heeft of u op vergelijkbare wijze aanzienlijk benadeelt. Dit geldt niet, indien de beslissing
i. voor de afsluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons vereist is
ii. op grond van rechtsvoorschriften van de Europese Unie of van de lidstaten waar wij onder vallen, toegestaan is en deze rechtsvoorschriften passende maatregelen voor het bewaken van uw rechten en vrijheden alsook u legitieme belangen bevatten
iii. met uw uitdrukkelijke toestemming gebeurt
Maar deze beslissingen mogen niet berusten op speciale categorieën persoonsgebonden gegevens conform art. 9, lid 1 AVG berusten, voor zover art. 9, lid 2, letter a) of g) AVG geldt en passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden alsook uw legitieme belangen getroffen zijn.
Met betrekking tot de onder i) en iii) genoemde gevallen nemen wij passende maatregelen om de rechten en vrijheden alsook uw legitieme belangen te behartigen, waartoe ten minste het recht op ingrijpen van een persoon van onze kant, op verdediging van het eigen standpunt en op aanvechting van de beslissing behoort.

12. Wijziging van de privacyverklaring
Mochten wij de privacyverklaring wijzigen dan wordt dit op de website kenbaar gemaakt.

Versie: 06.10.2020